Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1889 ze zm.) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do zbycia.

Wykaz zawiera jedną pozycję.

położenie: Giżycko, ulica Łuczańska,

numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb Giżycko 1  – działka 274/10 o pow. 0,0512 ha,

numer  księgi wieczystej:  OL1G/00042716/3,

opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana,

przeznaczenie w pzp: nieruchomość nie jest objęta zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona jest na obszarze usług (U),

przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do zbycia na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości,

cena nieruchomości: 4 136,00 zł netto.

Uwagi:
1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Giżycko,  dnia 04 kwietnia 2022 r.
WG.6840.2.3.2021.2022