Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (udział 1/3) przeznaczonej  do zbycia.

1. położenie: gmina Giżycko, obręb 0017 Świdry, Świdry 19a
2. numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb 0017 Świdry, działka numer 25 o  powierzchni 0,5665 ha,
3. numer księgi wieczystej:  OL1G/00009015/6,
4. opis nieruchomości: nieruchomość rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 283 m2 i dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 386 m2 i 73 m2 ,
5. przeznaczenie w pzp: nieruchomość nie jest objęta zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny objęte studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko jako obszary zwartej zabudowy wskazane do kontynuacji oraz uzupełnień zabudowy na cele mieszkaniowo-usługowe oraz działalności gospodarczej rolniczej i nierolniczej
6. przeznaczenie: udział 1/3 w nieruchomości przeznaczony do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości.
7. cena nieruchomości: 45 000 zł brutto.

Uwagi:
1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Giżycko, 7 czerwca 2022 roku
WG.6840.1.5.2021.2022