Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia

 

W  y  k  a  z

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do zbycia.

  1. położenie: gmina Giżycko, obręb 0003 Bogaczewo,
  2. numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb 0003 Bogaczewo, działka numer 254 o  powierzchni 0,3040 ha,
  3. numer  księgi wieczystej:  OL1G/00042509/9,
  4. opis nieruchomości: nieruchomość opisana w operacie ewidencji gruntów i budynków jako nieużytki, porośnięta zadrzewieniami,
  5. przeznaczenie w pzp: nieruchomość nie jest objęta zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny objęte studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko, także nie określają kierunków zagospodarowania. Nieruchomość przylega do terenów oznaczonych w studium jako obszary zwartej zabudowy wskazane do rozwoju zabudowy w kierunku funkcji turystyczno-wypoczynkowych i obsługi ruchu turystycznego.
  6. przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargowym
  7. cena nieruchomości: 8 500,00 zł brutto.

Uwagi:

  1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Giżycko, 19  września 2022 roku

WG.6840.1.1.2022