Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia

Giżycko, 11 października 2023 roku
WG.6840.2.3.2023

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do zbycia.

  1. położenie: gmina Miłki, obręb 0001 Bielskie,
  2. numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb 0001 Bielskie, działka numer 94/1 o  powierzchni 0,0751 ha,
  3. numer  księgi wieczystej:  OL1G/00041444/8,
  4. opis nieruchomości: nieruchomość opisana w operacie ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod rowami,
  5. przeznaczenie w pzp: przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłki w/w działka znajduje się w granicach obszarów rolniczych na terenie chronionego,
  6. przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargowym
  7. cena nieruchomości: 4 780,00 zł brutto.

Uwagi:

1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.