Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.

a. położenie: Piękna Góra, gmina Giżycko,

b. numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb 22-Wrony – działka 3/2 o powierzchni 0,0800 ha,

c. numer księgi wieczystej: OL1G/00033354/1,

d. opis nieruchomości: nieruchomość stanowi teren komunikacyjny w Ośrodku Żeglarskim (utwardzenie z płytek betonowych typu „polbruk”),

e. przeznaczenie w pzp: nieruchomość położona jest na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został uchwalony; zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Giżycko – nieruchomość położona jest na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prowadzenia działalności rolniczych oraz zalesień (uchwała nr XLIII/463/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 lutego 2018 r.),

f. przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego,

g. cena nieruchomości: 10 911,00 zł.

Uwagi:

1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Giżycko, dnia 27 lipca 2021 r.

WG.6840.2.1.2021