Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonych do zbycia

Giżycko, 18 września 2023 roku

WG.6840.3.2.2023

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku,  podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni tj. od dnia 18 września 2023 r. do dnia 7 października 2023 r., wykaz nieruchomości stanowiących  własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonych  do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego:

Lp. Numer działki Położenie Powierzchnia Numer księgi wieczystej Cena
1. 560 Gmina Giżycko, obręb 0002 Bogacko 0,3159 ha OL1G/00041578/6 166 055,00 zł
2. 561 Gmina Giżycko, obręb 0002 Bogacko 0,3159 ha OL1G/00041578/6 166 055,00 zł
3. 562 Gmina Giżycko, obręb 0002 Bogacko 0,3058 ha OL1G/00041578/6 161 055,00 zł
4. 563 Gmina Giżycko, obręb 0002 Bogacko 0,4040 ha OL1G/00041578/6 209 615,00 zł

 

Opis nieruchomości:
Wykazane  nieruchomości podlegać będą sprzedaży wraz z  udziałem 1/13 części w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Bogacko, gmina Giżycko numerem 572, stanowiącej drogę wewnętrzną, opisaną w księdze wieczystej OL1G/00041578/6.  Wszystkie nieruchomość opisane są  w operacie ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne RIVa, RV, oraz RVI. Działki położone są we wsi Bogacko zlokalizowanej 12 km od Giżycka. Nieruchomości są niezabudowane i niezagospodarowane o dość równomiernym ukształtowaniu terenu. W odległości około 700 metrów znajduje się Jezioro Dejguny, natomiast okolice działek stanowią nieruchomości z możliwością zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej W pobliżu nieruchomości, w odległości około 250 metrów zlokalizowane są media tj. woda, kanalizacja sanitarna oraz przyłącze energetyczne.

Przeznaczenie w PZP:
Działki położone w Gminie Giżycko, w obrębie geodezyjnym 0002 Bogacko o nr geodezyjnych 560, 561, 562, 563, 572, nie są objęte zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr LXII/626/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. działki 560, 561, 562, 563 częściowo znajdują się w granicach obszarów wskazanych do rozwoju zabudowy w kierunku funkcji turystyczno-wypoczynkowych i obsługi ruchu turystycznego, a częściowo w granicach obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prowadzenia działalności rolniczej oraz zalesień. Działka nr 572 znajduje się w granicach obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prowadzenia działalności rolniczej oraz zalesień. Dla w/w działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Uwagi:
Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.