Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonych do zbycia

Giżycko, 1 marca 2024 roku
WG.6840.3.1.2023

 

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonych  do zbycia.

Wykaz zawiera 2 pozycje.
I. Położenie: gmina Miłki, obręb 0013 Rydzewo:
1. działka oznaczona numerem 592/2 o  powierzchni 0,0131 ha – cena 14 000 zł oraz VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, działka   przeznaczona   do   zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb 0013 Rydzewo, działka nr 148/3,
2. działka oznaczona numerem 592/3 o  powierzchni 0,0070 ha – cena 9 000 zł oraz VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb 0013 Rydzewo, działka nr 149.
II. Przedmiotowe działki opisane są w księdze wieczystej:  OL1G/00028647/4
III. Opis działek: działki niezabudowane,
IV. Przeznaczenie w pzp: powyższe nieruchomości są objęte zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki nr 592/2 i 592/3 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rydzewo (Publikacja Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 77, poz. 1245) uchwalonym Uchwałą nr XLV/242/2010 z dnia 2010-03-24, mienionym Uchwałą nr XXVI/118/2012 z dnia 2012-11-30 – teren oznaczony symbolem 1KL teren dróg powiatowych
V. Przeznaczenie: działki przeznaczone do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Uwagi:
1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.