Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonych do zbycia

Giżycko, dnia 9 maja 2024 roku
WG.6840.2.5.2023

W  y  k  a  z

            Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Starosta Giżycki wykonujący zadani z zakresu administracji rządowej,  podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni tj. od dnia 9 maja 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r., wykaz nieruchomości stanowiących  własność Skarbu Państwa przeznaczonych  do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:

Lp Numer działki Położenie Powierzchnia Numer księgi wieczystej Rodzaj zbycia nieruchomości
1 70/5 Gmina Giżycko, obręb 0020 Wilkasy 0,2396 ha OL1G/00018690/7 Art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
2 73 Gmina Giżycko, obręb 0020 Wilkasy 0,0402 ha OL1G/00037329/5 Art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

 

  1. Opis nieruchomości:

Wykazane  nieruchomości podlegać będą sprzedaży w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023 poz. 344 ze zm.) na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.  Wszystkie nieruchomość opisane są  w operacie ewidencji gruntów i budynków użytkiem Ls – lasy.

  1. Przeznaczenie w PZP:

Działki położone w Gminie Giżycko, w obrębie geodezyjnym 0020 Wilkasy  o nr geodezyjnych 70/5 i 73 są objęte zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przemysłowej w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko (Uchwała Rady Gminy Giżycko nr LXVII.669.2023 z dnia 17.05.2023 r.) symbolem 1L i 2L jako tereny lasu

  1. Wysokość opłaty z tytułu wykupu:

Przy wpłacie jednorazowej dwudziestokrotność opłaty z tytułu użytkowania wieczystego-
85 608,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiem  złotych 67/100)

Uwagi:

Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.