Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1889 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonych  do zbycia.

Wykaz zawiera 2 pozycje.

1. położenie: Giżycko ulica Staszica,
numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb Giżycko 2  – działka 253/4 o pow. 0,0002 ha,
numer  księgi wieczystej:  OL1G/00029030/3,
opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana,
przeznaczenie w pzp: zgodnie z zapisami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko (uchwała nr XV/98/2015 z dnia 22 października działka 253/4 znajduje się w konturze oznaczonym symbolem:KD.03 – teren dróg publicznych, przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
cena nieruchomości: 3 192,00 zł

2. położenie: Kruklanki ulica 22 Lipca,
numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb 01 Kruklanki działka 862/10 o pow. 0,0005 ha,
numer  księgi wieczystej:  OL1G/00028741/3,
opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana,
przeznaczenie w pzp: nieruchomość nie jest objęta zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, Gmina Kruklanki nie przystąpiła do jego opracowania Nieruchomość położona jest na obszarze wielofunkcyjnego rozwoju objętego granicami skupionej zabudowy wsi – zgodnie ze Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kruklanki,
przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
cena nieruchomości: 3 404,30 zł

Uwagi:
1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2.  Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Giżycko,  dnia 30 czerwca 2022 r.
WG.6840.3.1.2021.2022