Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Giżycko, 13 listopada 2023 roku

WG.6840.1.2.2021.2023

 

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych  do zbycia.

1. położenie: gmina Giżycko, obręb 0003 Bogaczewo,
2. numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości:
obręb 0003 Bogaczewo, działka numer 255/5 o  powierzchni 0,1540 ha,
obręb 0003 Bogaczewo, działka numer 255/6 o  powierzchni 0,1749 ha,
3. numer  księgi wieczystej:  OL1G/00042509/9,
4. opis nieruchomości: nieruchomości opisane w operacie ewidencji gruntów i budynków jako nieużytki,
5. przeznaczenie w pzp: przedmiotowe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dla nich decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko w/w działki znajdują się w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prowadzenia działalności rolniczych oraz zalesień, a także na obszarze wskazanym do rozwoju zabudowy w kierunku funkcji mieszkaniowych i działalności gospodarczych rolniczych i nierolniczych,
6. przeznaczenie: nieruchomości przeznaczone do zbycia w trybie przetargowym
7. cena nieruchomości:
działka numer 255/5 obręb 0003 Bogaczewo, gmina Giżycko 7820,00 zł brutto.
działka numer 255/6 obręb 0003 Bogaczewo, gmina Giżycko 8460,00 zł brutto.

Uwagi:

1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.