Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1889 ze zm.) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych  do zbycia.

Wykaz zawiera dwie pozycje.

1. położenie: Giżycko ulica Łuczańska,
numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb Giżycko 1  – działki: 274/11 o pow. 0,0108 ha i 274/12 o  pow. 0,0052 ha o łącznej pow. 0,0160  ha,
numer  księgi wieczystej:  OL1G/00042716/3,
opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana,
przeznaczenie w pzp: nieruchomość nie jest objęta zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona jest na obszarze usług (U),
przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
cena nieruchomości: 14 462,50 zł brutto.

2. położenie: Giżycko ulica Łuczańska,
numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb Giżycko 1  – działka 274/13 o pow. 0,0052 ha,
numer  księgi wieczystej:  OL1G/00042716/3,
opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana,
przeznaczenie w pzp: nieruchomość nie jest objęta zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona jest na obszarze usług (U),
przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
cena nieruchomości: 5 153,25 zł brutto.

Uwagi:
1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Giżycko,  dnia 02 marca 2022 r.
WG.6840.2.3.2021.2022