Wykazy lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonych do oddania w najem

WG.2501.2.2024

Wykaz lokalu użytkowego
stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonego do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego:
1. Oznaczenie nieruchomości:
lokal użytkowy zlokalizowany na działce oznaczonej nr geod.: 625 obręb 0002 Giżycko, miasto Giżycku przy ulicy Generała Józefa Zajączka 2, KW OL1G/00028294/4.
2. Opis lokalu:
lokal użytkowy nr 210 o pow. 13,3 m2, zlokalizowany jest na II piętrze budynku i składa się z jednego pomieszczenia.
3. Przeznaczenie lokalu:
na prowadzenie działalności biurowej.
4. Termin i forma zagospodarowania nieruchomości:
najem bezprzetargowy na czas określony do 3 lat.
5. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja:
opłata czynszowa płatna miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca podczas trwania umowy w kwocie 47,00 zł brutto za m2, stawka czynszu obejmuje koszty eksploatacyjne oraz koszty zarządu.
Opłata czynszowa może być waloryzowana nie częściej niż raz do roku o wskaźnik wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Dodatkowo Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wzrostu opłaty czynszowej jednakże nie częściej niż co kwartał z uwagi na znaczący wzrost cen za media.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Bliższych informacji dot. najmu lokalu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku pok. 109 A, nr tel.: 87 429 17 57 wew. 31.

Giżycko, dnia 11 czerwca 2024 roku


WG.2501.3.2024

Wykaz lokalu użytkowego
stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonego do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego:
1. Oznaczenie nieruchomości:
lokal użytkowy zlokalizowany na działce oznaczonej nr geod.: 735/2 obręb 0002 Giżycko, miasto Giżycku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 4, KW OL1G/00011161/1.
2. Opis lokalu:
lokal użytkowy nr 010 o pow. 44,67 m2, zlokalizowany jest na parterze budynku.
3. Przeznaczenie lokalu:
na działalność statutową Giżyckiego Klubu Sportowego Niewidomych „Kormoran”.
4. Termin i forma zagospodarowania nieruchomości:
najem bezprzetargowy na czas nieokreślony.
5. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja:
opłata czynszowa płatna miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca podczas trwania umowy w kwocie 299,29 zł brutto, stawka czynszu obejmuje koszty eksploatacyjne oraz koszty zarządu.
Opłata czynszowa może być waloryzowana nie częściej niż raz do roku o wskaźnik wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Dodatkowo Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wzrostu opłaty czynszowej jednakże nie częściej niż co kwartał z uwagi na znaczący wzrost cen za media.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Bliższych informacji dot. Najmu lokalu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku pok. 109 A, nr tel.: 87 429 17 57 wew. 31.

Giżycko, dnia 11 czerwca 2024 roku