Wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia. Położenie nieruchomości: gmina Giżycko (obręb 0003 Bogaczewo), gmina Giżycko (obręb 0013 Spytkowo),  gmina Wydminy (obręb 0002 Czarnówka).

 


 

Giżycko, 19  marca 2024 roku
WG.6840.1.2.2023

WYKAZ  

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do zbycia.

1. położenie: gmina Giżycko, obręb 0003 Bogaczewo,
2. numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb 0003 Bogaczewo, działka numer 251 o  powierzchni 0,3353 ha,
3. numer  księgi wieczystej:  OL1G/00042509/9,
4. opis nieruchomości: nieruchomość opisana w operacie ewidencji gruntów i budynków jako nieużytki, porośnięta zadrzewieniami,
5. przeznaczenie w mpzp: nieruchomość nie jest objęta zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tereny objęte studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko, określające obszar wskazań do rozwoju zabudowy w kierunku funkcji mieszkaniowych i działalności gospodarczych rolniczych i nierolniczych.
6. przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargowym
7. cena nieruchomości: 11 347,00 zł brutto.

Uwagi:
1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 


 

Giżycko, 19 marca 2024 roku
WG.6840.1.8.2023

WYKAZ  

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.

1. położenie: gmina Giżycko, obręb 0013 Spytkowo,
2. numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb 0013 Spytkowo, działka numer 232 o powierzchni 0,1259 ha,
3. numer księgi wieczystej: OL1G/00041784/3,
4. opis nieruchomości: nieruchomość opisana w operacie ewidencji gruntów i budynków jako nieużytki, porośnięta zadrzewieniami,
5. przeznaczenie w mpzp: nieruchomość nie jest objęta zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Teren objęty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko, określa, że działka znajduje się w granicach obszarów zwartej zabudowy wskazanych do kontynuacji oraz uzupełnień zabudowy na cele mieszkalno-usługowe oraz działalności gospodarczej rolniczej i nierolniczej, a także rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prowadzenia działalności rolniczej oraz zalesień. Ponadto zgodnie z kierunkami rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej fragment działki nr 232 jest przeznaczony pod drogę krajową.
6. przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargowym
7. cena nieruchomości: 5 307 zł brutto.

Uwagi:
1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 


 

Giżycko, 19 marca 2024 roku
WG.6840.1.1.2023

WYKAZ  

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.

1. położenie: gmina Wydminy, obręb 0002 Czarnówka,
2. numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb 0002 Czarnówka, działki numer 119/1 o powierzchni 0,0101 ha, oraz 119/2 o powierzchni 0,0370 ha,
3. numer księgi wieczystej: OL1G/00042276/6,
4. opis nieruchomości: nieruchomość opisana w operacie ewidencji gruntów i budynków jako nieużytki, porośnięta zadrzewieniami,
5. przeznaczenie w mpzp: nieruchomość nie jest objęta zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tereny objęte studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy, określają obszar wskazań jako grunty rolne i leśne. Dnia 22 września 2022 roku Rada Gminy Wydminy podjęła Uchwałę nr XLIII/314/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wydminy i rozpoczęła procedurę zmiany SKiKZP
6. przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargowym
7. cena nieruchomości:
a) działka nr 119/1 – cena 3 600 zł brutto
b) działka nr 119/2 – cena 4 500 zł brutto

Uwagi:
1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.