Zapytanie ofertowe na opracowanie strategii „Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich”

Giżycko, 03.07.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie wspólnej strategii rozwoju Powiatu Giżyckiego, Powiatu Mrągowskiego, Powiatu Piskiego i Powiatu Węgorzewskiego, zwanej dalej „Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich” 2014-2020

1.      Zamawiający:
Powiat Giżycki, 11-500 Giżycko, Aleja 1 Maja 14 NIP: 845-18-62-251

 2.      Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Powiatu Giżyckiego, Powiatu Mrągowskiego, Powiatu Piskiego i Powiatu Węgorzewskiego,  pn. „Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich” na lata 2014-2020, zwanej dalej Strategią, w oparciu o zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 r. poz.595) oraz inne ustawy szczególne, zawierającej przede wszystkim:

a)      diagnozę sytuacji gospodarczej i społecznej obszaru objętego Strategią ( powiat giżycki, węgorzewski, mrągowski i piski) , przygotowaną w oparciu o dane  aktualne  oraz dane 
z ostatnich 5 lat.

b)      analizę i wnioski z realizacji dotychczasowych lokalnych strategii poszczególnych powiatów w kontekście ich wykorzystania dla potrzeb opracowania wspólnej Strategii;

c)      analizę porównawczą powiatów, określającą ich specyficzne uwarunkowania  i predyspozycje, a także spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, w tym analizy sektorowe z innymi obszarami funkcjonalnymi Wielkich Jezior Mazurskich;

d)     określenie najważniejszych cech (analiza SWOT) warunkujących rozwój obszarów i społeczności lokalnych zamieszkujących teren objęty Strategią, w tym obszarów wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji w oparciu o ZIT i OSI;

e)      określenie wizji, misji i strategicznych kierunków rozwoju obszaru objętego Strategią, określenie zbieżności i wzajemnych relacji dokumentu z europejską polityką spójności (Strategia Europa 2020) oraz innymi politykami europejskimi (WRS) 2014-2020; a na poziomie krajowym ze : Strategią Rozwoju Kraju 2020, Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025r.;

f)       opracowanie matrycy logicznej celów, przedsięwzięć oraz wskaźników, uwzględniającej uzgodnione wspólnie specjalizacje poszczególnych samorządów powiatowych w zakresie udzielania usług publicznych, najważniejszych działań istotnych dla osiągnięcia tych celów, a także sposobu ich monitorowania i ewaluacji Strategii;

 3.      Wykonawca zobowiązany jest przygotować harmonogram realizacji niniejszego zamówienia uwzględniając przy tym:

 

a)      opracowanie projektu Strategii

b)      poddanie projektu Strategii konsultacjom społecznym, w tym przygotowanie prezentacji multimedialnej do projektu – dla każdego powiatu – opisującej najważniejsze założenia i treści projektu (min. przedstawienie metodologii i zakresu opracowania, opis uwarunkowań rozwojowych obszaru objętego Strategią, wskazanie misji, celów oraz opis narzędzi monitoringu realizacji celów).

c)      zorganizowanie i przeprowadzenie  konferencji, podczas której zostanie   zaprezentowana Strategia w formie prezentacji multimedialnej, zarejestrowane wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje oraz sporządzone  listy obecności jej uczestników.

d)     przedłożenie Powiatom ostatecznej wersji Strategii, z uwzględnieniem ich zaleceń 
i uwag, a także wniosków  z przeprowadzonych konsultacji społecznych w uzgodnionym wspólnie terminie.

e)      przekazanie  uzgodnionego dokumentu wszystkim Powiatom w czterech egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej ( plik PDF, Microsoft Office lub równoważne) na podstawie protokołu odbioru.

4.        Wykonawca zobowiązuje się zorganizować szkolenie w każdym z Powiatów wymienionych w pkt 2 przygotowujące pracowników do wdrażania systemu monitorowania realizacji strategii oraz jej ewaluacji.

5.        Zamawiający oraz pozostałe Powiaty wymienione w pkt 2  zobowiązują się do:

a)   współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy;

b)   udzielania Wykonawcy wszelkich informacji oraz przekazywania materiałów i dokumentów będących w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji umowy;

c)    przekazania w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy danych kontaktowych (imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy) przedstawicieli poszczególnych Powiatów na adres mailowy osoby wskazanej w umowie do kontaktu ze strony Wykonawcy;

d)   udziału w cyklicznych spotkaniach związanych z opracowaniem poszczególnych etapów projektu Strategii.

 6.        Doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:

Posiadane doświadczenie w opracowywaniu strategii rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego (w tym powiatów ziemskich), przyjętych uchwałami rad, należy potwierdzić wypełniając załącznik do oferty.

 7.        Termin wykonania zamówienia:

Sześć miesięcy od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do 15 marca 2014.

 8.        Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Sposób oceny ofert:

a) Dla kryterium cena: Oferta o najniższej cenie otrzymuje automatycznie 60 punktów, każda następna oceniana jest jako wartość proporcji w stosunku do ceny najniższej wg wzoru:

P=/Xmin : Xoferta/*60

Gdzie:

Xmin – oznacza najniższą cenę ze złożonych ofert dla przedmiotu postępowania

Xoferta – oznacza cenę rozpatrywanej oferty dla przedmiotu postępowania

b) Dla kryterium jakość: kryterium zostanie ocenione w skali od 0 do 40 pkt,

c) Ocena końcowa oferty – Suma uzyskanych przez wykonawcę punktów za oba kryteria będzie stanowić ocenę, jaką dany wykonawca uzyska w tym zapytaniu ofertowym.

d) W przypadku jednakowej liczby punktów otrzymanych przez dwóch lub większą liczbę Wykonawców, Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponował największe doświadczenie.

9. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 30.07.2013 r., do godz. 15:00.
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko z dopiskiem „Oferta na opracowanie strategii „Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich”

10. Opis warunków udziału w postępowaniu:

      Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

11. Sposób zapłaty:

Wszystkie Powiaty pokryją w równych częściach całość kosztów związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, określającej wysokość kosztów do poniesienia przez każdą ze stron. Faktury końcowe przedstawione poszczególnym Powiatom opłacone zostaną przelewem, w terminie 30 dni po przekazaniu protokołem końcowym przedmiotu zamówienia, na konto Wykonawcy wskazane w umowie.

 12.       Pozostałe:

Wykonawca przekaże prawa autorskie do opracowanej Strategii Zamawiającemu.

W niniejszym postępowaniu poniżej 14.000 euro – zapytaniu cenowym – nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

                                                                            Wicestarosta Giżycki

                                                                            Wacław Strażewicz

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy na opracowanie strategii „Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich”

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 05.08.2013 r. wybrana została oferta:

dr hab. Zbigniew Brodziński, ul. Zodiakalna 20, 10-712 Olsztyn
wartość oferty: 49.900 zł brutto