* XIX Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

XIX Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Przyjęcie przez Radę protokołu XVIII sesji z dnia 31 maja 2012 r.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o realizacji programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiatu Giżyckiego na lata 2012-2014”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.