XLI Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

XLI sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przyjęcie przez Radę protokołu XL sesji z dnia 23 maja 2014 r.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
6.    I czytanie projektu Strategii Rozwoju „Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich” – referuje prof. Zbigniew Brodziński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych pod nazwą Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym, z Autyzmem oraz Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2014.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.
13.    Sprawy różne.
14.    Zamknięcie sesji.