XLIV Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

 

XLIV Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przyjęcie przez Radę protokołu XLIII sesji z dnia 25 września 2014 r.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
6.    Informacja Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu giżyckiego.
7.    Informacja o realizacji zadań oświatowych oraz o naborze do szkół i wynikach nauczania na podstawie wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zgody na współdziałanie z Gminą Miejską Giżycko w zorganizowaniu pozaszkolnego punktu katechetycznego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim w latach 2011-2018.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z PFRON w 2014 r.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2014.
15.    Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu oraz Starosty Giżyckiego w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2013.
16.    Informacja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku i w Kętrzynie w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2013
oraz na dwa miesiące przed końcem kadencji.
17.    Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za rok 2014.
18.    Podsumowanie pracy komisji stałych Rady Powiatu za okres kadencji.
19.    Podsumowanie pracy Rady Powiatu za okres kadencji.
20.    Sprawy różne.
21.    Uroczyste zamknięcie ostatniej sesji IV kadencji.