* XVIII Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

 

XVIII Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 31 maja 2012 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przyjęcie przez Radę protokołu XVII sesji z dnia 26 kwietnia 2012 r.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
6.    Informacja o realizacji programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
7.    Informacja Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym powiatu giżyckiego
8.    Informacja Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu giżyckiego
9.    Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla powiatu giżyckiego
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2011-2018
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w hostelu
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
13.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia minimalnych wysokości wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka działającym na podstawie umów zawartych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012
16.    Sprawy różne.
17.    Zamknięcie sesji.