Rusza XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Maturzysto! Jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na pierwszym roku  stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PGR!? Już 7 lipca br. rusza rekrutacja online.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz innymi instytucjami przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024.

Program jest skierowany do tegorocznych maturzystów, którzy ukończyli w 2023 roku liceum, technikum albo szkołę branżową II stopnia i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców, lub opiekun prawny pracował w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej co najmniej 2 lata;
  • dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 100, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;
  • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 2.443 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2023 roku).

Rekrutacja przebiega online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Kandydat do stypendium w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 r. wypełnia wniosek on-line, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do dnia 28 sierpnia 2023 r. wysyła na adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024” (Segment IA) dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: https://www.stypendia-pomostowe.pl

 

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
tel. (42) 632-59-91, 631-95-58
kom. 572-684-312
e-mail: fep@fep.lodz.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn
1. Paweł Mróz, tel. (89) 524-88-95, pokój 221
2. Szymon Wiergowski, tel. (89) 524-88-65, pokój 219
3. Joanna Długołęcka, tel. (89) 524-89-35, pokój 129