XXII Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

Termin: 8 listopada br.; godz. 15:00

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Przyjęcie przez Radę protokołu XXI sesji z dnia 27 września 2012 r.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja  o realizacji umowy dotyczącej prowadzenia Domu Św. Faustyny w Giżycku
 7. Informacja o realizacji inwestycji drogowych w powiecie giżyckim
 8. Informacja o realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół, których organem prowadzącym jest powiat giżycki
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach powiatu giżyckiego
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2015
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2012 – 2029
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012
 16. Informacja Wojewody WarmińskoMazurskiego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych za 2011 rok.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.