* XXIII Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

XXIII Sesja Rady Powiatu w Giżycku

Termin: 19 grudnia 2012 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przyjęcie przez Radę protokołu XXII sesji z dnia 8 listopada 2012 r.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
6.    Ocena realizacji „Zintegrowanego Programu Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Giżyckiego”
7.    Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za rok 2012
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2013
9.    Podjęcie uchwały w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Giżyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2013 – 2029 – projekt uchwały został przekazany radnym w listopadzie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013 – projekt uchwały  został przekazany radnym w listopadzie.
a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b. przedstawienie opinii komisji stałych, w tym opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
d. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinii komisji stałych,
e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie sesji.