XXIV Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

Termin: 31.01.2013 r.; godz. 15:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Przyjęcie przez Radę protokołu XXIII sesji z dnia 19 grudnia 2012 r.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 6. Podsumowanie pracy Komisji Rady Powiatu za rok 2012.
 7. Podsumowanie pracy Rady Powiatu za rok 2012.
 8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 – 2014
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Powiatu na rok 2013
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Stałych Komisji na rok 2013
  1. Finansów i Rozwoju Gospodarczego
  2. Edukacji, Kultury i Sportu
  3. Spraw Społecznych.
 12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu za 2012 r. z wysokości średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Giżycki
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2013 – 2029
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.