* XXX Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

Termin i miejsce:  27 czerwca 2013 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przyjęcie przez Radę protokołu XXIX sesji z dnia 29 maja 2013 r.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
11.    Sprawy różne.
12.    Zamknięcie sesji.