* XXXII Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

 

XXXII Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 26 września 2013 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przyjęcie przez Radę protokołu XXXI sesji z dnia 29 sierpnia 2013 r.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
6.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Giżyckiego.
7.    Sport w powiecie – diagnoza, perspektywy rozwoju.
8.    Informacja na temat funkcjonowania Powiatu Giżyckiego w stowarzyszeniach i związkach oraz wywiązywanie się z porozumień i umów partnerskich w latach 2010 –2013.
9.    Informacja Zarządu Powiatu w Giżycku z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Giżycku za I półrocze 2013 r. – informacja przekazana radnym dnia 12.09.2013 r.
10.    Przyjęcie założeń i priorytetów do budżetu powiatu giżyckiego na rok 2014.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Deklarację Legionowską.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Ryn w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szymonka.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Wydminy w zakresie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Wydminy.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2013-2029.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013.
17.    Sprawy różne.
18.    Zamknięcie sesji.