XXXIX Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

XXXIX Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przyjęcie przez Radę protokołu XXXVIII sesji z dnia 27 marca 2014 r.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
6.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013
7.    Informacja Zarządu Powiatu o działalności Spółki z o.o. „Szpital Giżycki”
8.    Podjęcie uchwały w sprawie  wyłączenia Powiatowego Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli z Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
9.    Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia trybu rozliczania  i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym  o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
10.    Podjęcie uchwały  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w  sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
11.    Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na postępowanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku
12.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2014
13.    Sprawy różne.
14.    Zamknięcie sesji.