* XXXV Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

 

XXXV Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przyjęcie przez Radę protokołu XXXIV sesji z dnia 28 listopada 2013 r.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
6.    Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za rok 2013
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2014
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego
9.    Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji 2014 – 2017
10.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Giżyckiego na lata 2013 – 2029
11.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2013
12.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2014 – 2029 – projekt uchwały został przekazany radnym w listopadzie.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014 – projekt uchwały  został przekazany radnym w listopadzie.
a.    przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b.    przedstawienie opinii komisji stałych, w tym opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
c.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
d.    przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinii komisji stałych,
e.    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f.    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie sesji.