* XXXVII Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

 

XXXVII Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Przyjęcie przez Radę protokołu XXXVI sesji z dnia 30 stycznia 2014 r.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  za rok 2013 oraz informacja  o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim za rok 2013
7. Informacja o placówkach opiekuńczych (Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej), plany rozwoju tego typu placówek w powiecie
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2013
9. Sprawozdanie Zarządu Powiatu za 2013 r. z wysokości średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Giżycki
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2014 – 2029
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2014
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie sesji.