Z końcem grudnia 2023 r. będzie miał miejsce pierwszy etap wygaszania ważności tzw. orzeczeń covidowych

Szanowni Państwo, przypominamy o pierwszym etapie wygaszania orzeczeń covidowych. Z końcem grudnia 2023 r. będzie miał miejsce pierwszy etap wygaszania ważności tzw. orzeczeń covidowych.

Z dniem 31 grudnia 2023 r. ważność utracą orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których ważność upłynęłaby do dnia 31 grudnia 2020 r., lecz podlegała automatycznemu przedłużeniu na mocy art. 15h ust. I specustawy w sprawie COVID-19.

Pod koniec roku pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne powinni przeprowadzić audyt dokumentów potwierdzających niepełnosprawność ich pracowników. Jeżeli posiadają wyżej wskazane orzeczenia covidowe, a ich posiadacze nie dostarczą nowych dokumentów, to począwszy od dnia l stycznia 2024 r. osoby te należy traktować jako pełnosprawne. Oznacza to np., że jeżeli pobierane było dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia takiego pracownika, to od stycznia 2024 r. już nie będzie przysługiwało do niego prawo. Dopiero po przedstawieniu nowego dokumentu będzie możliwe dokonanie korekty i wystąpienie o wsparcie.

Poza tym, jeśli pracownik legitymował się znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i w związku z tym korzystał ze skróconego czasu pracy, to po upływie terminu obowiązywania orzeczenia będzie musiał pracować w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie będzie też korzystać z innych uprawnień, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym.

Pracodawca o wygaszeniu ważności orzeczeń powinien też poinformować samych pracowników, aby ci jak najszybciej wystąpili o przyznanie nowego dokumentu potwierdzającego ich niepełnosprawność.

Kolejne orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności będą wygaszane w 2024 r. Dokumenty, których okres ważności pierwotnie upłynął:

  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 roku,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowują ważność do 30 września 2024 roku.

Orzeczenia te będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania jego posiadaczowi nowego, ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.