Z nowymi doświadczeniami na rynek pracy

Dobiegły końca trzymiesięczne staże zawodowe odbywane przez uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Młodzieżowym Centrum Kariery w Giżycku. Uczestnicy projektu zdobywali pierwsze doświadczenia w zawodach: magazynier, kelner-barman-barista oraz pomoc biurowa. Zakres zadań, jakie były wykonywane przez osoby odbywające staż zawodowy określony był w programach stażu, opracowanych przez pracodawców. Istotne było, aby uczestnicy projektu mogli w praktyce wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursów zawodowych, realizowanych we wcześniejszym etapie projektu. Każdy ze stażystów miał swojego opiekuna z ramienia pracodawcy, który czuwał nad przebiegiem jego pracy, oceniał postępy w wykonywaniu zadań zawodowych, udzielał wskazówek i wprowadzał w zasady panujące w danym przedsiębiorstwie. Udziału w stażach dał młodym mieszkańcom powiatu giżyckiego, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, zapoznania się ze specyfiką pracy na danym stanowisku oraz stanowił bardzo ważny etap w budowaniu dalszej kariery zawodowej. Dzięki pracowitości i zaangażowaniu część uczestników ma duże szanse na zatrudnienie w firmach, w których realizowane były staże.

Podczas odbywania staży zawodowych uczestnicy projektu mogli skorzystać z dodatkowego wsparcia w postaci dofinansowania dojazdów do miejsca odbywania stażu zawodowego oraz refundacji kosztów sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. Ponadto, wszyscy uczestnicy staży objęci byli ubezpieczeniem zdrowotnym i NNW, a także otrzymywali stypendia stażowe.

Autor tekstu i zdjęć: Marta Buczyńska – doradca zawodowy MCK Giżycko