Z prac Zarządu Powiatu (21.01.2019)

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2019 roku przyjął kilka uchwał, w tym uchwałę Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Nowoczesne praktyki zagraniczne formą podwyższenia umiejętności zawodowych uczniów technikum oraz ich mobilności na krajowym i zagranicznym rynku pracy” w ramach programu ERASMUS + Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W projekcie udział weźmie 80 uczniów z 6 kierunków prowadzonych w Zespole Szkół Ochrony Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. Szkolenia odbędą się w Grecji. Praktyki odbędą się w II turach na przełomie października i listopada 2019r. oraz na przełomie kwietnia i maja 2020r.

Zarząd przyjął i przekazał do dalszego procedowania przez Radę Powiatu kilka projektów uchwał. Wśród nich jest m.in.:
* projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie „Programu działań profilaktycznych, promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok 2019”. W ramach Programu zostaną przeprowadzone warsztaty dla rodzin zastępczych osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka, wychowawców z terenu Powiatu Giżyckiego oraz kadry jednostek współpracujących z PCPR. Tematy warsztatów to szkolenia tematyczne z zakresu, asertywności oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych, budowania pewności siebie.
* Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2019 – 2026”. Strategia diagnozuje dokładnie problemy społeczne na terenie powiatu giżyckiego oraz możliwości i środki wsparcia wykorzystywane przez wszystkie instytucje opieki społecznej. Jednocześnie Program harmonogram realizacji poszczególnych zadań na lata 2019-2026.

Starosta odczytał także wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 10 stycznia 2019 r., dotyczący złożonej wcześniej petycji, o następującej treści: „Komisja w toku rozpatrywania petycji mieszkańców Powiatu Giżyckiego i Piskiego z dnia 29 listopada 2018 r. (data wpływu 21 grudnia 2018 r.) w sprawie wykonania prac na odcinku drogi powiatowej nr 1702N miedzy miejscowościami Pańska Wola – Czarne, sformułowała następujące wnioski: „Komisja wnosi, aby Zarząd Powiatu zwrócił się do władz Powiatu Piskiego o opinię, co do podjęcia współpracy w realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem rozpatrywanej petycji”.
Starosta poinformował o sporządzeniu i przekazaniu władzom Powiatu Piskiego pisma w tej sprawie.
Poruszono temat postoju dla taksówek i opłat za zajęcie pasa drogowego przy Placu Grunwaldzkim. Starosta odczytał opinie prawne w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego. Zarząd nie podjął ostatecznego rozstrzygnięcia w powyższej kwestii. Uzgodniono potrzebę przedyskutowania możliwości wariantu udostępniania pasa drogowego w całym mieście na jednolitych zasadach wszystkim korporacjom taksówkarskim.
Ogółem na swoim posiedzeniu w dniu 21.01.2019 Zarząd Powiatu w Giżycku omówił i przyjął 5 swoich uchwał oraz przyjął i przekazał do dalszego procedowania 5 projektów uchwał Rady Powiatu.