Zacznij swoją karierę z PPP OHP Giżycko

Na przełomie kwietnia i maja br. Agnieszka Zdanewicz pośrednik pracy we współpracy z Beatą Górczyńską aspirantem z Komendy Powiatowej Policji oraz Julitą Ewą Zawadzką pedagogiem szkolnym z I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku realizował autorski program pod hasłem ,,Zagrożenia czyhające na młodych ludzi’’.

 

Koordynatorem przedsięwzięcia był Marek Obrębski Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie. 

Realizacja działań związanych z prowadzeniem spotkań edukacyjno – informacyjnych odbywała się w sali warsztatowej nr 7  Punktu Pośrednictwa Pracy OHP, przy ulicy Smętka 5 w Giżycku. Zaś odbiorcami była młodzież w wieku 15-25 lat poszukująca pracy / ucząca się w szkołach  ponadgimnazjalnych, w tym zagrożona wykluczeniem społecznym z terenu powiatu giżyckiego. To grupa osób, która posiadała deficyty na rynku pracy ze względu na brak doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych i dlatego pośrednik pracy wraz z Partnerkami adresował do nich ten program. Główną jego ideą była pedagogizacja i możliwości rozwoju zawodowego tej grupy docelowej poprzez udział w kampaniach społecznych, czyli pomoc osobom zależnym np. w giżyckich przedszkolach lub  nabycie umiejętności przy obsłudze sprzętu biurowego. Taka forma wolontariatu jest często pierwszym doświadczeniem zawodowym oraz mocnym punktem w dokumentach aplikacyjnych. Program zakładał również przygotowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania pracy, polepszenia sytuacji na rynku pracy m.in. poprzez zatrudnienie krótkoterminowe, przekwalifikowanie osób niemogących znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie. Planowanie kariery zawodowej w obecnych czasach jest koniecznością, w której jednym z podstawowych elementów jest trafny wybór dalszej formy kształcenia. Narastający problem bezrobocia dotyka coraz bardziej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w związku z tym wybór dalszej drogi kształcenia powinien być jak najbardziej przemyślany.

Zajęcia dotyczyły także zagadnień związanych z odpowiedzialnością nieletnich w świetle prawa w myśl takich przepisów jak: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeks Karny, Kodeks Wykroczeń, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. W trakcie spotkań omówiono uczestnikom jakie konsekwencje i  zagrożenia mogą wynikać z niewłaściwego zachowania się nieletnich, zwłaszcza popełniania przez nich czynów karalnych. Przypomniano takie pojęcia jak: demoralizacja, nieletni, wykroczenie czy przestępstwo. A wszystko po to, aby młodzi ludzie mieli łatwiejszy strat w dorosłym życiu.

 ,,Realizując zadania wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego, a także z bieżących potrzeb młodzieży szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku w zakresie przygotowania uczniów do wyboru kierunków studiów i zawodu zgłosiliśmy swój udział w programie przeprowadzanym przez Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Giżycku pod hasłem „Zagrożenia czyhające na młodych ludzi”. Celem programu były adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb uczniów w zakresie pomocy we wprowadzaniu na rynek pracy: rozwijania przedsiębiorczości i samodzielności zawodowej, udziału w wolontariacie, jak i zagrożeniach wynikających z niewłaściwych postaw” – podsumowała Julita Ewa Zawadzka pedagog szkolny.

 

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP powstał przy współpracy z władzami lokalnymi w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autorką tekstu jest Agnieszka Zdanewicz – pośrednik pracy
Autorkami zdjęć są: Agnieszka Zdanewicz – pośrednik pracy oraz Beata Górczyńska – aspirant z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku