Zakończono prace nad diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego.


W czerwcu 2012 r. zakończył się proces weryfikacji diagnozy „Konkurencyjność Warmii i Mazur”. Zweryfikowane opracowanie jest oceną aktualnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa (z uwzględnieniem wewnętrznych zróżnicowań) na tle europejskich i krajowych uwarunkowań polityki rozwoju regionu.

Zakres opracowania obejmuje analizę aktualnych uwarunkowań zewnętrznych (europejskich i krajowych) polityki rozwoju regionu, ocenę obecnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz analizę zróżnicowań w poziomie rozwoju wewnątrz regionu. Ich zestawienie pozwala na identyfikację najistotniejszych czynników, które wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego oraz pozwoli na dostosowanie kierunków rozwoju województwa do europejskich oraz krajowych dokumentów strategicznych i wyznaczonych na tym samym poziomie kierunków interwencji publicznej.

Ostateczna wersja opracowania pt. „Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa” (prof. W. Dziemianowicz, prof. J. Szlachta) zostanie opublikowana na stronie poświęconej aktualizacji SRWW-M po zakończeniu na warsztatach strategicznych analizy SWOT-TOWS, m.in. w aspekcie wzajemnych powiązań między mocnymi i słabymi stronami województwa a aktualnymi i przyszłymi szansami i zagrożeniami.