Zapraszamy na dyżur Punktu Konsultacyjnego Lokalnej Grupy Rybackiej

Beneficjentów PO Ryby informujemy, iż w dniu 22 listopada br. w godz. 8:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku będą prowadzone konsultacje dotyczące projektów wniosków w zakresie następujących operacji Osi 4. „Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa”, Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”: 

4.1 a „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,

4.1 b „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,

4.1 c „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,

4.1 d „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

Wnioski mogą składać przedstawiciele sektora publicznego, społecznego (osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, organizacje zrzeszające rybaków) oraz sektora gospodarczego.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składa się bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”,  Pl. Wolności 1B; 11 – 600 Węgorzewo w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00 w terminie od 2 listopada do 2 grudnia 2011 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Planowany harmonogram ogłaszania konkursów w kolejnych latach: 2012 r. – 2 konkursy, 2013 r. – 2 konkursy, 2014 r. – 1 konkurs.

Beneficjenci mogą skorzystać również z pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b; 11 – 600 Węgorzewo; tel. (87) 428 47 41, e-mail: biuro@mazurylgr.pl

Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie internetowej: www.mazurylgr.pl