Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2019-2021. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 27 grudnia 2018 r.

  1. Komisja konkursowa będzie zajmowała się opiniowaniem ofert składanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Zarząd Powiatu w Giżycku na podstawie w/w ustawy.
  2. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą wskazać wyłącznie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie bądź na rzecz Powiatu Giżyckiego.
  3. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na druku „Formularza zgłoszenia” (podpisanego przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) i złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku (parter, pokój nr 13), przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko lub przesłać skan podpisanego formularza na adres e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl
  4. Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w latach 2019-2021 upływa z dniem 27 grudnia 2018 roku.
  5. Po przeprowadzeniu naboru kandydatów, Zarząd Powiatu powoła pełny skład komisji konkursowej składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli Zarządu Powiatu.
  6. Skład członków komisji, w tym przewodniczącego, do poszczególnych konkursów będzie wskazywał każdorazowo Starosta Giżycki biorąc pod uwagę ich merytoryczne przygotowanie.
  7. Komisja konkursowa działa w składzie minimum 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu i 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród osób powołanych do składu komisji uchwałą Zarządu Powiatu.
  8. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
  9. Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowych umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego.