Zapraszamy organizacje senioralne na powiatową konferencję plenarną

Starosta Giżycki wraz z Przewodniczącą Giżyckiej Rady Seniorów i Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej zaprasza organizacje senioralne na powiatową konferencję plenarną, podczas której wyłoniony zostanie przedstawiciel powiatu giżyckiego do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konferencja odbędzie się dnia 18 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku, Al. 1 Maja 14.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, z którym współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących społeczności województwa, w tym osób starszych.

Jej głównym celem jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie poprzez: reprezentowanie środowiska seniorów, rzecznictwo praw i interesów osób starszych i ich środowisk, włączanie osób starszych w życie publiczno-społeczne czy tworzenie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów.

Uczestnikami konferencji plenarnej środowisk senioralnych mogą być przedstawiciele senioralnych organizacji pozarządowych oraz senioralnych grup nieformalnych (posiadających min. 7 członków/iń, przy czym min. połowa to osoby 60+), z których każda dysponuje jednym głosem.

Kandydatami na przedstawiciela środowisk senioralnych z danego powiatu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie danego powiatu.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności jednego delegata z organizacji na tejże konferencji w terminie do dnia 15.11.2021 r. na adres mailowy: ewa.ostrowska@gizycko.pl

W razie pytań w przedmiotowej sprawie należy się kontaktować z panią Ewą Ostrowską, tel. (87) 429-13-36.