Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania udziału w projekcie!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ogłasza WSTĘPNE ROZEZNANIE dotyczące naboru beneficjentów do projektu systemowego „Twoja Szansa” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 na rok 2013. W roku 2013 projekt skierowany jest do osób w wieku 15 – 30 lat, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

Dla uczestników projektu w roku 2013r., w przypadku wyłonienia grupy, planujemy zorganizować:
– turnus rehabilitacyjny,
– konsultacje indywidualne z psychologiem – diagnostyczno-motywacyjne,
– doradztwo zawodowe – diagnoza indywidualna,
– warsztaty z doradcą zawodowym,
– trening komunikacji interpersonalnej i podnoszący kompetencje społeczne,
– wizyty studyjne,
– inne instrumenty aktywizacji zawodowej ułatwiające wejście na rynek pracy.

Dodatkowe wsparcie:
– zwrot kosztów przejazdu na zajęcia,
– poczęstunek w trakcie zajęć.

W przypadku przystąpienia do realizacji projektu, po diagnozie potrzeb beneficjentów, program może ulec zmianie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i wypełnienie wstępnej deklaracji przystąpienia do projektu w terminie od 14 stycznia do 10 lutego 2013 r.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Świdzińska, pok. 1 siedziby PCPR przy ul. Smętka 5, tel. (87) 429-10-89.