Zaproszenie do konsultacji

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/359/20 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Zainteresowane organizacje pozarządowe mogą przesyłać swoje opinie na adres: op@warmia.mazury.pl w terminie 22-25 grudnia 2020 r.

Link do projektu uchwały:

https://bip.warmia.mazury.pl/1563/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-dot.-zmiany-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2021.html