Zaproszenie do konsultacji !

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zleconych zadań.
 
Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest poniżej oraz na stronie internetowej: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ (zakładka: „konsultacje społeczne”).

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 24 kwietnia – 25  maja 2012 r. do Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu, mailem na adres: op@warmia.mazury.pl . O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

ZAPROSZENIE [pobierz]

FORMULARZ KONSULTACJI [pobierz]

UCHWAŁA [pobierz]