Zaproszenie do projektu

Bezpłatne wizyty w krajach UE dla przedstawicieli NGO i JST  oraz organizacji pracodawców i związków zawodowych
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

W ramach projektu organizują bezpłatne śr. 5 dniowe wyjazdy zagraniczne. Osoby, które wezmą udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu jednej z możliwych form wsparcia tj. wizyty studyjnej, mini stażu lub job shadowing u jednego z partnerów zagranicznych.

Uczestnicy dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli/ki :
– organizacji pozarządowych,
– jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne)
– oraz organizacji pracodawców/ związków zawodowych.

Działania realizujemy na terenie całego kraju, a rekrutacja w poszczególnych województwach prowadzona jest poprzez biura partnerów regionalnych:

  • Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych prowadzi rekrutację uczestników z obszaru województw: warmińsko – mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie;
  • Biuro Sieci SPLOT z siedzibą w Warszawie prowadzi rekrutację uczestników z obszaru województw: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie;
  • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku prowadzi rekrutację uczestników z obszaru województw:  lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie;
  • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu prowadzi rekrutację uczestników z obszaru województw:  dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie.

Wszelkie szczegóły dotyczące  warunków udziału w projekcie znajdują się w regulaminie rekrutacji. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu i przekazać go (osobiście lub listownie) do właściwego ze względu na województwo biura projektu wraz z wymaganymi dokumentami w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji (obowiązuje data wpływu dokumentów).  Dokumenty wraz załącznikami dostępne są na stronie: http://www.eswip.pl/projekty/16,polityki-publiczne-europejskiej-jakosci

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku.