Zaproszenie do składania ofert

Działając jako Koordynator Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Giżyckim a Gminą Kruklanki, Gminą Miłki oraz Gminą Wydminy, zwanymi Partnerami, Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z siedzibą w Giżycku, ul. Smętka 7, uprzejmie zaprasza do składania ofert na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami oraz Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami dla wyżej wymienionych Gmin.

Programy powinny być sporządzone zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póz. zm.) w oparciu o metodę i instrukcję opracowywania gminnych programów opieki nad zabytkami zawartą w Poradniku Metodycznym Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków „Gminny program opieki nad zabytkami” Warszawa 2008.

Oferty prosimy składać w terminie do 1 czerwca 2012 r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Smętka 7 w Giżycku, pok. 23, do godz. 14:30.

Oceny ofert dokona zespół powołany przez Partnerów Porozumienia.

Po jej zaakceptowaniu i ustaleniu ostatecznych warunków pomiędzy każdym z Partnerów z osobna a wykonawcą zawarte zostaną umowy na opracowanie Programów Opieki nad Zabytkami.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Smętka 7 w Giżycku, pok. 23 lub pod numerem telefonu 87 429 94 35.