Zaproszenie do składania ofert na badania specjalistyczne, psychologiczne i obserwację szpitalną

Zaproszenie

Powiat Giżycki działając w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na udzielanie świadczeń z zakresu:

  1. badań specjalistycznych,
  2. badań psychologicznych,
  3. obserwacji szpitalnej

na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku orzekającej o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Termin kwalifikacji wojskowej ustala się na 12-29 czerwca 2023r.

Formularz ofertowy należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, na parterze w pokoju nr 10, w terminie do 15.05.2023, do godziny 14:00. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 16.05.2023 r. w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku.

UWAGA! dopuszcza się składanie częściowych ofert, na świadczenie usług ujętych w przedmiocie konkursu.

PLIKI DO POBRANIA:

1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2. Zał. nr 1_Formularz ofertowy

3. Zał. nr 2_Projekt umowy

4. Klauzula informacyjna do umowy