Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programów Opieki nad Zabytkami

Działając jako Koordynator Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Giżyckim a Gminą Kruklanki, Gminą Miłki i Gminą Wydminy, zwanymi Partnerami, Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z siedzibą w Giżycku, ul. Smętka 7 zaprasza do składania ofert na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami oraz Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami, zwanych dalej Programami opieki. Termin składania ofert do dnia 5 lipca 2012 r. do godz. 14:30.

  1. Programy opieki powinny być sporządzone w oparciu o metodę i instrukcję opracowywania gminnych programów opieki nad zabytkami zawartą w Poradniku Metodycznym Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków „Gminny program opieki nad zabytkami” Warszawa 2008 i zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 87 ust.2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póz. zm.) i przekazane w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2012 r.
  2. Oferty zawierające proponowany zakres opracowania, ceny za poszczególne Programy opieki wyrażone w wartościach netto i brutto proszę składać w terminie do dnia 5 lipca 2012 r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Smętka 7 w Giżycku, pok. 23, do godz. 14:30.
  3. Oceny ofert dokona zespół powołany przez Partnerów Porozumienia.
  4. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty i ustaleniu ostatecznych warunków pomiędzy każdym z Partnerów z osobna a wykonawcą zawarte zostaną odrębne umowy na opracowanie Programów Opieki nad Zabytkami.
  5. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Smętka 7 w Giżycku, pok. 23 lub pod numerem telefonu 87 429 94 35.

Z-ca Dyrektora
( – )
Ryszard Należyty

 

OGŁOSZENIE [pobierz]