Zaproszenie na powiatową konferencję plenarną

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji, podczas której zostanie wyłoniony przedstawiciel powiatu giżyckiego do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konferencja odbędzie się 19 września 2018 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku, Al. 1 Maja 14.

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 sierpnia 2018 r. przyjął Uchwałę Nr 36/772/18/V w sprawie: powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dokument dostępny jest pod adresem: www.bip.warmia.mazury.pl → akty prawne → uchwały zarządu).

Rada będzie ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Główny cel jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

W skład Rady wejdą m.in. reprezentanci senioralnych organizacji pozarządowych oraz senioralnych grup nieformalnych z powiatów, w których zostaną zorganizowane konferencje plenarne organizacji senioralnych działających na terenie danego powiatu. Wyjątek stanowi powiat olsztyński i elbląski, z których kandydaci zostaną wskazani przez Rady Seniorów działające odpowiednio w Olsztynie i Elblągu, bez konieczności przeprowadzania konferencji plenarnych.

Konferencje plenarne organizowane będą według załącznika nr 1 do Zasad wyboru i funkcjonowania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyjętych ww. uchwałą.

W powiecie giżyckim ww. konferencja odbędzie się 19 września 2018 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku, Al. 1 Maja 14.

Organizatorami konferencji są: Rada Seniorów Miasta Giżycko, Gminna Rada Seniorów w Wydminach, Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

Wsparcia merytorycznego w procesie przeprowadzenia konferencji plenarnych udziela Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestnikami Konferencji Plenarnej środowisk senioralnych są przedstawiciele senioralnych organizacji pozarządowych oraz senioralnych grup nieformalnych (posiadających min. 7 członków/iń, przy czym min. połowa to osoby 60+), z których każda dysponuje jednym głosem.

Kandydatami na przedstawiciela środowisk senioralnych z powiatu giżyckiego mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie powiatu giżyckiego.

Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w powyższym wydarzeniu, podczas którego zostanie wyłoniony przedstawiciel powiatu giżyckiego do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Państwa aktywność i zaangażowanie pozwolą na ukonstytuowanie się gremium, które będzie reprezentowało interesy osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego, a także przyczyni się do  wzmocnienia rzecznictwa środowisk seniorskich wobec organów administracji publicznej, a także wielu innych podmiotów i instytucji.

W przypadku pytań w przedmiotowej sprawie należy się kontaktować z Panią Pauliną Karwowską – tel.: (89) 523-60-92, e-mail: p.karwowska@federacjafosa.pl (Federacja FOSa) lub Panią Anną Konecko – tel.: (89) 521-95-27, e-mail: a.konecko@warmia.mazury.pl (ROPS).

 

Program konferencji

1. Otwarcie konferencji.
2. Wybór prowadzącego konferencję.
3. Przedstawienie Zasad wyboru i funkcjonowania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz załącznika nr 1 pn. Zasady organizacji powiatowych konferencji plenarnych środowisk senioralnych i wyboru reprezentanta środowisk senioralnych z terenu danego powiatu.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybory.
6. Dyskusja nt. kierunków pracy Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
7. Przedstawienie wyników wyborów.
8. Zamknięcie konferencji.