Zapytanie ofertowe dotyczące Mazurskiej Pętli Rowerowej

baner 3

Zapytanie ofertowe na weryfikację, aktualizację i uszczegółowienie koncepcji przebiegu oraz programu funkcjonalno-użytkowego Mazurskiej Pętli Rowerowej oraz przygotowanie części SIWZ na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do realizacji zamierzenia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy, treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 19, poz. 93 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): główny przedmiot – 71320000 – 7.

Treść zapytania w załączeniu.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (załącznik nr 1, załącznik nr 2)

Koncepcja przebiegu oraz program funkcjonalno-użytkowy Mazurskiej Pętli Rowerowej (załącznik nr 3).

Zamówienie jest realizowane w związku z projektem pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się z Unii Europejskiej ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6. Kultura i Dziedzictwo, Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów).

Załącznik 1 – Zapytanie ofertowe MPR

Załącznik 2 – Dokumentacja do niniejszego zapytania ofertowego