Zarząd przyznał dotację

Zarząd Powiatu w Giżycku w dniu 15 maja 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017 w obszarze „dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych”, ogłoszony 29.12.2016 r. 

Rozstrzygnięcie dotyczyło oferty złożonej przez Fundację Teatr IOTA (z zakresu „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”), zadanie pt. „Święto Wsi Radzie 2017”, przyznana kwota dotacji 1.000,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami TUTAJ