Zarząd przyznał dotację

Zarząd Powiatu w Giżycku w dniu 19 czerwca 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017 w obszarze „dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych”, ogłoszony 29.12.2016 r. 

Rozstrzygnięcie dotyczyło oferty złożonej przez Giżycki Klub Sportowy Niewidomych „KORMORAN” (z zakresu „kultura fizyczna i sport”), zadanie pt. „Organizacja zajęć  sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”, przyznana kwota dotacji 1.273,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami TUTAJ