Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie następujących zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości,
2. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego dot. wsparcia publikacji popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionu.

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. (89) 512 58 77 lub (89) 512 58 76 (Sekretariat Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego), a także Departament Kultury i Edukacji: tel. (89) 521 69 29 (Sekretariat).

Więcej informacji: https://bip.warmia.mazury.pl/1991/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2022-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html