Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r. następujących zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

 1. rozwój kultury fizycznej;
 2. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego;
 3. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego dot. wsparcia publikacji popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionu;
 4. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 5. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 6. rozwój turystyki;
 7. pomoc społeczna;
 8. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich;
 9. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;
 10. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego;
 11. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego;
 12. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl. W generatorze wskazane są osoby do kontaktu w poszczególnych zakresach zadań.

Szczegółowe zasady udziału w konkursach, w tym terminy składania ofert określone są w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych: https://bip.warmia.mazury.pl/2415/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html

Jednocześnie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniach on-line dot. praktycznych informacji nt. zlecanych w konkursach zadań, udzielanych dotacji, zasad udziału w konkursach, sporządzania ofert konkursowych itp.

Spotkania planowane są w 2 terminach: 5 stycznia 2023 r. (w godz. 14.30-16.00) oraz 11 stycznia 2023 r. (w godz. 15.00 – 16.30). Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailem, na adres: op@warmia.mazury.pl. W zgłoszeniu należy podać wybrany termin spotkania oraz adres mailowy, na który zostanie przesłany link do spotkania w dniu jego organizacji do godz. 12.00 (w przypadku braku linku proszę o kontakt telefoniczny pod nr: 724 777 741).