ZATWIERDZONO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020

logo_strategia woj

   W dniu 12 lutego 2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). RPO jest najważniejszym narzędziem realizacji ,,Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”. Choć jest następcą RPO WiM 2007-2013 będzie się od niego znacząco różnił. Między innymi dlatego, że umożliwi realizację projektów finansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponad 1,7 mld euro z obu tych źródeł przyczyni się do wspierania potencjałów województwa i kompleksowego rozwiązywania problemów, przyczyniając się do budowania bazy dochodowej województwa oraz do wzrostu zatrudnienia. Program dofinansuje przedsięwzięcia w obszarze m.in.: przedsiębiorczości, kształcenia, szkoleń, w tym zawodowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, transportu, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, kultury i dziedzictwa naturalnego, rewitalizacji społeczno-gospodarczej, dostępu do usług publicznych, regionalnego rynku pracy czy włączenia społecznego.
Priorytetem RPO WiM jest jednak wsparcie gospodarki. Środki dla przedsiębiorstw będą dostępne w kilku osiach priorytetowych Programu, w szczególności z przeznaczeniem na rozwój inteligentnych specjalizacji gospodarczych województwa. Dwukrotnie większa w stosunku do RPO WiM 2007-2013 będzie skala wykorzystania instrumentów zwrotnych. W wielu dziedzinach premiowane będzie sieciowanie i partnerstwa, a wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych będzie zasadą horyzontalną przy wyborze projektów.
Komisja Europejska przyjęła w tym dniu programy operacyjne na lata 2014-2020 także dla ośmiu innych polskich województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Unijna Komisarz ds. Rozwoju Regionalnego Corina Creţu podkreśliła przy tej okazji, że „Każdy z programów dostosowany jest do konkretnych potrzeb i problemów w danym regionie. Programy mają wspierać rozwój MŚP, jak również ułatwiać budowanie połączeń w ramach regionu i między regionami oraz przechodzenie na gospodarkę ekologiczną, a tym samym poprawić sytuację mieszkańców tych regionów oraz działających tam przedsiębiorstw. Programy te umożliwią Polsce dalszy rozwój gospodarczy, co pozwoli na tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz pobudzi wzrost gospodarczy. Wszystkim regionom życzę powodzenia w pomyślnej realizacji tych celów”. Z kolei Marianne Thyssen, Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowników, dodała: „Europejski Fundusz Społeczny pomoże rozwiązać niektóre najpilniejsze potrzeby polskich województw, takie jak bezrobocie i wyłączenie społeczne. Fundusze pomogą zaradzić problemom, z jakimi zmagają się na co dzień polscy obywatele, umożliwią regionom budowanie zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i innowacyjnej gospodarki”.
W Urzędzie Marszałkowskim trwają prace nad systemem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego tak, by konkursy mogły być ogłaszane jak najszybciej. Jest to jednak zależne od wielu różnych czynników. Nie wszystkie niezbędne akty prawne zostały już przyjęte, w szczególności brakuje krajowych podstaw prawnych regulujących zasady udzielania pomocy publicznej oraz wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, które Instytucje Zarządzające mają obowiązek stosować. Pierwsze nabory wniosków będą mogły najprawdopodobniej zostać ogłoszone w drugiej połowie roku, na przełomie sierpnia i września.
Poza RPO WiM środki na rozwój województwa dostępne będą również w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia oraz w programach krajowych: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny Rozwój, PO Polska Cyfrowa czy PO Wiedza Edukacja Rozwój, a także programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 jest dostępny na stronie www.warmia.mazury.pl – menu po lewej stronie.