Zawarto umowę w sprawie utworzenia oddziału mistrzostwa sportowego w II LO

W dniu dzisiejszym (28.02.br.) pomiędzy Powiatem Giżyckim, reprezentowanym przez Starostę Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego i Wicestarostę Mateusza Sierońskiego, a Uczniowskim Klubem Sportowym „Czwórka Giżycko”, reprezentowanym przez Prezes Klubu Iwonę Kochanowską i Sekretarza Klubu Krzysztofa Maksimowskiego, zawarta została umowa o współpracy, której celem jest określenie współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku a Klubem w zakresie realizacji programu szkolenia sportowego w oddziale mistrzostwa sportowego.

Szkolenie sportowe prowadzone będzie w oparciu o program szkolenia sportowego dla piłki siatkowej opracowany przez Polski Związek Piłki Siatkowej, zatwierdzony przez ministra właściwego dla kultury fizycznej.

Sportowym celem tworzonego oddziału jest przygotowanie zawodników do udziału w zawodach oraz uczestnictwa w reprezentacji kadry województwa i Polski.